Preambule

 1. Dogtrekkingové akce jsou organizovány podle Soutěžního řádu dogtrekkingu a tyto akce probíhají vždy v souladu s Řádem na ochranu zvířat při svodu - závodech v dogtrekkingu, který byl schválen Ústřední komisí pro ochranu zvířat a bylo mu přiděleno číslo jednací xxxxx/2005-xxxxx.
 2. Soutěžní řád řeší systém organizace dogtrekkingových akcí na území České republiky a hodnocení těchto akcí.

 3. Soutěžní řád musí být dodržován všemi účastníky akce, zejména: Funkcionáři a pomocníky pořadatele, a všemi účastníky akce.

Charakteristika

 1. Dogtrekking je extrémní kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu. Vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa. Psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). V žádném případě není možno jít se psem "na volno" (ani krátkodobě). Dogtrekkingové akce jsou obvykle pořádány na 100 a více kilometrů. Za nejkratší dogtrekkingovou akci lze respektovat podnik na 80 km. Jsou buď etapové (různé místo startu a cíle), nebo respektují pouze časový limit. Při etapovém akci je délka etapy minimálně 35km. Účastníci jsou při dogtrekkingu odkázáni sami na sebe a před započetím podniku podepisují prohlášení, jímž ztvrzují, že se účastní výhradně na vlastní nebezpečí a že jsou si vědomí úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého psa.

Odpovědnost a kompetence

 1. Soutěžní řád navrhuje technický výbor dogtrekkingu (dále jen TVDT) tak, aby vyhovoval aktuálním potřebám.
 2. TVDT upravuje soutěžní řád dle problémů nově vzniklých v dané sezóně pro sezónu příští.
 3. TVDT je složen ze zástupců pořadatelů dogtrekkingových akcí - kontroluje především dodržování soutěžního řádu.
 4. Za dodržování soutěžního řádu odpovídá ředitel akce.

Termínový kalendář

 1. Termínový kalendář obsahuje seznam všech schválených akcí v dané sezóně, které se budou konat na území ČR dle tohoto SŘ. Schválené akce budou zařazeny do MČR.
 2. Termínový kalendář sestavuje pověřený administrátor podle přihlášek od pořadatelů. E-mail na admistrátora akcí je servis@dogtrekking.info
 3. Uzávěrka přihlášek do termínového kalendáře podávaná pořadateli je 1. prosince.

Povinnosti pořadatele

 1. Prezentace - při prezentaci předloží účastník platný očkovací průkaz s příslušným potvrzením o platném povinném očkování – zpřesnění může být v propozicích konkrétní akce . Od pořadatele obdrží startovní číslo nebo registrační kartu a itinerář trati. Startovné pořadatel určí v propozicích a uvede způsob úhrady. Pořadatel může při prezentaci požadovat kontaktní informace na další osobu, pro případ mimořádných událostí, zejména postarání se o psa(y).
 2. Povinná výstroj - organizátoři dogtrekkingové akce vždy již v propozicích uvedou povinnou výstroj. Způsob kontroly uvede pořadatel rovněž v propozicích. Nezbytnou výbavu určuje charakter a náročnost konkrétního podniku. Vždy jsou v předepsané výbavě bivakovací potřeby (spací pytel a karimatka- event. alumatka či hamaka), strava pro psa a člověka, plastikové láhve na pitnou vodu, miska pro psa, funkční svítilna (nejlépe čelová), příslušná mapa dané oblasti a lékárnička obsahující 1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie, dvě botičky pro každého psa s kterým vyrazí účastník na trať. Organizátor sám rozhodne uvede-li do povinné výstroje ještě další vybavení.
 3. Doporučená výstroj - pořadatel dle charakteru akce může doporučit další výstroj (která není povinná a nepodléhá kontrole).
 4. Trať - Respektuje veškeré zásady ochrany životního prostředí. Při výběru trasy se snaží co možná nejvíce vyhýbat vozovkám.
 5. Itinerář a značení trasy – obdrží účastník při prezentaci
 6. Časový limit - organizátoři stanoví časový limit - do kdy je nutno akci dokončit. Ti účastníci, kteří akci dokončí po uplynutí nejsou zařazeni do konečné klasifikace MČR. Stejně tak účastníci, kteří akci předčasně ukončí. Některé (etapové) akce předepisují cílová etapová místa, do nichž je třeba dorazit - rovněž v časovém limitu. Většinou je pouze stanoven celkový časový limit a účastník si sám (dle aktuálních potřeb svých a svého psa) zvolí bivakovací lokality i potřebnou délku odpočinku.
 7. Nuance – jsou určovány v propozicích pořadatele. Dogtrekkingové akce připouštějí "psí nosič", ve kterém pes nese část povinné zátěže - nikdy ne více než třetina živé hmotnosti psa. Účastník může nastoupit i s více psy - přičemž strava pro psy a voda musí mít odpovídající objem, každý pes musí mít misku zvlášť. Ten, kdo odstartuje s více psy, musí také se všemi projít cílem v daném časovém limitu. Jinak není zařazen do klasifikace.
 8. Plemena psů - dogtrekking je otevřen libovolným plemenům psů i křížencům. Pes musí absolvovat trať "po svých".
 9. Informace o meetingu - při meetingu budou účastníci poučeni, zda budou mít možnost během akce doplňovat vodu a potraviny z místních zdrojů, jaký režim je na trati - přírodní rezervace, chráň. území apod., kde nelze bivakovat, jaký je způsob značení.
 10. Start - účastníci v kategoriích MČR DTM1-2 a DTW1-2 startují v časovém okně, které může mít maximální délku 120 minut. Čas zahájení startovního okna a způsob startování v něm si určuje každý pořadatel individuálně. Účastníkům, kterým pořadatel umožní start po uplynutí startovního okna, se v těchto případech počítá čas od konce startovního okna, nebo od přiděleného času na startovní listině.
 11. Kontrolní body - pořadatel může na trase zřídit libovolný počet kontrolních bodů - stálých nebo tajných (event. obojí).
 12. Odvoz účastníků v nouzi - pokud je to v možnostech organizátora zajistí převoz odstoupivších účastníků do prostoru cíle. Je možno převoz stanovit již v propozicích jako krajní možnost pouze v případě nouze, případně uvést formu finanční spoluúčasti na převozu.
 13. Státní správa - pořadatel musí řádně a včas požádat o povolení místně příslušné orgány státní správy, veterinární správy a další instituce dle místa konání akce.

Povinnosti účastníka

 1. Přihlášení - přihlášením uznává účastník podmínky vypsané pro akci. Pořadatel může při udání důvodu přihlášku odmítnout, zejména při přesáhnutí limitu počtu účastníků, nebo při diskvalifikaci na předchozí akci.
 2. Věková omezení – účastníci musí být starší 18-ti let. V případě účastníka ve věku 15-18 let je třeba pořadateli předložit písemný souhlas zákonného zástupce.
 3. Stáří psů - minimální věk psa je jeden rok.
 4. Veterinární předpoklady - při prezenci psovodi předloží platný očkovací průkaz s potvrzením o platném povinném očkování dle aktuálních veterinárních podmínek. V propozicích mohou být veterinární podmínky dále upřesněny, případně rozšířeny.
 5. Doping - majitel psa je povinen zabezpečit, aby pes nebyl pod vlivem dopingu. Pořadatel je oprávněn provést dopingovou kontrolu u libovolného psa přihlášeného na akci.
 6. Pohyb na trati - účastníci se po trati pohybují jednotlivě nebo maximálně ve dvojicích. Rovněž bivakovat mohou jednotlivě nebo ve dvojicích. Je možno tolerovat pouze skupinky, které se utvoří krátce po startu nebo při předcházení. Při etapové akci je společný povinný bivak na určeném místě. Účastníci se musí pohybovat po trase určené pořadatelem. Je přísně zakázáno v průběhu akce přijímat jakoukoli pomoc od třetích osob, zejména od doprovodu, s výjimkou místních obyvatel.
 7. Odpovědnost účastníka - účastník je plně zodpovědný za chování své a svého psa po celou dobu konání akce, a to jak na trati, tak v prostoru ubytování. Je striktně zakázáno používat fyzického pobízení a bolest působících pomůcek. Účastník je povinen poskytnout psu v případě potřeby první pomoc a vyhledat pomoc nejbližšího veterinárního lékaře. Pokud to vyžaduje zdravotní stav psa, musí jej z akce vyřadit. V takovém případě není účastník klasifikován. Účastník je povinen ohlásit pořadateli že odstupuje z konání akce a opouští trať, nebo místo konání.
 8. Trestání psů - fyzické trestání psů je zakázáno. Výjimkou je rozehnání rvačky psů.

Kategorie

 1. Účastníci jsou rozdělení do kategorií: DTM1 - muži do 40-ti let, DTM2 - muži nad 40 let, DTW1 - ženy do 35-ti let, DTW2 - ženy nad 35 let. Rozhodující je rok narození - pokud muž (žena) nedosáhne v daném kalendářním roce 41 (36) let je zařazena(a) do DTM1 (DTW1).

  Jednotliví účastníci se do příslušné kategorie hlásí již v přihlášce na konkrétní akci - není možno startovat v jedné sezóně ve dvou různých kategoriích.

Bodování MČR

 1. Způsob bodování MČR v dogtrekkingu je určen na schůzce TVDT před následující sezónou a je zveřejněn současně s termínovým kalendářem.

Porušení pravidel, sankce, protesty

 1. Porušení pravidel - pořadatelé nahlásí řediteli akce každé porušení pravidel. Účastníci, kteří chtějí oznámit přestupky jiných účastníků musí zprávu (i pouze ústní) předat řediteli akce ihned po dojití do cíle (či mob. telefonem na trati). Po každém ústním ohlášení přestupku musí nejpozději dvě hodiny před plánovaným vyhlášením výsledků následovat písemné ohlášení, jinak na ústní oznámení není brán zřetel.
 2. Protesty a slyšení - účastník, který je postižen hlášením o přestupku proti pravidlům nebo je přestupku účasten má právo na slyšení u vedení akce a může vznést protest proti ohlášení - písemný.
 3. Vedení akce – se skládá z ředitele akce a jím pověřených osob.
 4. Disciplinární řízení - každý přestupek proti pravidlům potrestá vedení akce diskvalifikací. Oznámení musí být provedeno neodkladně ještě před vyhlašováním výsledků. Účastník je také diskvalifikován při chybějící povinné výstroji, pro špatné zacházení se psem, pro hrubé chování vůči účastníkům, pořadatelům či divákům, pro zjevný stav pod vlivem omamných látek během akce, pro agresivní chování psa vůči jiným psům a lidem (napadení).
 5. Odvolání - rozhodnutí vedení akce je pro danou akci konečné a nenapadnutelné.

Aktualizace na základě schůzky TVDT 12/2013